CIOS Zuidwest-Nederland - Overeenkomsten en Reglementen - studenten in klas

Overeenkomsten en reglementen

Om een opleiding te kunnen volgen zijn er een aantal documenten die je moet invullen, de onderwijsovereenkomst en als je bij een bedrijf aan de slag gaat een praktijkovereenkomst. Jouw rechten en plichten als student van CIOS Zuidwest-Nederland kun je terugvinden in het studentenstatuut. Vragen over hoe toetsen en examens bij CIOS Zuidwest-Nederland worden afgenomen? Je vindt het onder Examinering. Hieronder vind je meer informatie per onderwerp.

Onderwijs- en examenregelingen (OER)

De onderwijs- en examenregeling (OER) is een regeling waarin de school de programmering van de onderwijsactiviteiten en de examinering verantwoordt en vastlegt. De informatie van jouw opleiding vind je in het specifieke deel van de OER.

Onderwijs- en examenregelingen (OER)

Examinering

In het examenreglement zijn de regels opgenomen die Scalda hanteert bij het afnemen van kwalificerende toetsen en examens. Bij klachten of bezwaren tegen beslissingen kan de student zich richten tot de secretaris van de examencommissie van het onderwijscluster. Lees meer over het examenreglement

Praktijk- en Onderwijsovereenkomsten

Heb je een erkend leerbedrijf gevonden en wordt er een arbeidscontract getekend, dan dient de periode van praktijkleren vastgelegd te worden in een overeenkomst tussen de school, jezelf (bij minderjarigheid ook je wettelijke vertegenwoordiger) en het leerbedrijf. In deze overeenkomst staan de rechten en plichten van de verschillende partijen vermeld. Zo'n overeenkomst wordt een BPV-overeenkomst of praktijkovereenkomst (POK) genoemd. 

Voor alle studenten geldt dat zij voor het begin van hun opleiding een onderwijsovereenkomst (OOK) dienen te ondertekenen. Deze overeenkomst regelt de rechten en plichten van instelling (school) en studenten (jij dus). Meer over Praktijk- en Onderwijsovereenkomsten

Studentenstatuut

In het studentenstatuut zijn de rechten en plichten van de studenten van Scalda vastgelegd. Het bevat tevens de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor het College van Bestuur, de schoolleiding en andere geledingen, voor zover deze niet al voortvloeien uit andere geldende regelingen en overeenkomsten. Bekijk het studentenstatuut

Omhoog