CIOS Zuidwest-Nederland - Privacy beleid

Privacy statement

Scalda hecht er veel waarde aan dat binnen haar organisatie zorgvuldig, veilig, proportioneel en vertrouwelijk wordt omgegaan met persoonsgegevens. Met deze verklaring geeft Scalda weer op welke wijze zij omgaat met persoonsgegevens en welke rechten u heeft op het gebied van privacy.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Scalda verwerkt uitsluitend persoonsgegevens indien hiervoor een rechtmatige grondslag aanwezig is. In sommige gevallen is schriftelijke toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van het onderhouden van relaties. Scalda verwerkt ook persoonsgegevens ten behoeve van haar interne bedrijfsvoering en beveiliging. Scalda gebruikt persoonsgegevens alleen voor de verwerkingen waarvoor ze bedoeld zijn. 

Welke gegevens worden verzameld bij bezoek en gebruik van deze website?

U kunt onze website anoniem raadplegen. Scalda verzamelt zonder toestemming geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van bezoekers van onze website. Wel worden statistische gegevens verzameld, maar deze zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. De statistische gegevens (waaronder aantal raadplegingen per pagina) gebruikt Scalda om haar website te verbeteren. Als u een formulier op onze website invult, worden de door u ingevulde gegevens, uw naam, e-mailadres en eventueel uw adres en telefoonnummer, verstuurd. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om uw inzending te beantwoorden of bijvoorbeeld om aangevraagde informatie te versturen.

Worden persoonsgegevens gedeeld met derden?

Scalda verstrekt uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij Scalda dat moet doen vanwege een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechter. Met organisaties die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Daarin worden de verantwoordelijkheden en een zorgvuldige en veilige omgang van deze gegevens vastgelegd conform de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

Scalda neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid en zijn conform de geldende ISO27001 beveiligingsnormen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Scalda bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Welke rechten hebben betrokkenen ten aanzien van persoonsgegevens?

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten als het gaat om de verwerking van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Scalda van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen (artikel 15 AVG).

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).

U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht Scalda te verzoeken uw gegevens te verwijderen, het zogenoemde recht op vergetelheid (artikel 17 AVG). Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in het geval van een onrechtmatige verwerking.

Indien u de (digitale) persoonsgegevens die Scalda van u verwerkt wilt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht van dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit betekent dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm welke u, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).   

Een verzoek kan worden ingediend door een brief of een e-mail te sturen naar onderstaande contactgegevens. Scalda streeft naar een persoonlijke en snelle afhandeling van uw verzoek en behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn. Om zo goed mogelijk op uw verzoek te kunnen reageren, wordt u verzocht om zo duidelijk mogelijk over uw verzoek te communiceren.

Met wie en op welke wijze kan er contact worden opgenomen?

Onze Functionaris Gegevensbescherming houdt toezicht op de wijze waarop binnen Scalda wordt omgegaan met privacy en het verwerken van persoonsgegevens.

Heeft u een algemene vraag over privacy of wilt u gebruik maken van één van uw privacyrechten, dan kunt u per brief of per e-mail contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens:  

Scalda
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Inzageverzoek AVG
Postbus 102
4530AC Terneuzen
E-mail: [email protected]

Heeft u na contact met de Functionaris Gegevensbescherming van Scalda een klacht over de wijze waarop Scalda omgaat met de afhandeling van uw verzoek of klacht, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door Scalda te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn op scalda.nl. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

Omhoog